Thứ bảy, 06/03/2021 - 21:32|
WEBSITE CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN NGÂN SƠN
 • Đàm Trung Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0986257977
  • Email:
   damtrungthuy.pgdnganson@backan.edu.vn
 • Phạm Thị Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0889155388
  • Email:
   phamthithanhuong.pgdnganson@backan.edu.vn
 • Triệu Xuân Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0985110787
  • Email:
   trieuxuannguyen.pgdnganson@backan.edu.vn
 • Doanh Hồng Na
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0386687165
  • Email:
   doanhhongna.pgdnganson@backan.edu.vn
 • Nông Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0987487569
  • Email:
   nongthilien.pgdnganson@backan.edu.vn
 • Nông Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ chuyên môn
  • Điện thoại:
   0965203660
  • Email:
   nongthiphuong.pgdnganson@backan.edu.vn
 • Lưu Hải Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0979366153
  • Email:
   luuhaihoang.pgdnganson@backan.edu.vn
 • Trương Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ chuyên môn
  • Điện thoại:
   0365356045
  • Email:
   truongthihanh.pgdnganson@backan.edu.vn
 • Tô Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0989854780
  • Email:
   tothihai.pgdnganson@backan.edu.vn
 • Đinh Quang Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ chuyên môn
  • Điện thoại:
   0976431671
  • Email:
   dinhquanghoang.pgdnganson@backan.edu.vn