Thứ tư, 22/01/2020 - 18:37|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Hứa Quang Nguyễn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên phụ trách bậc THCS
  • Email:
   huaquangnguyen.pgdnganson@backan.edu.vn
 • Đinh Quang Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách phong trào ,an ninh trường học
  • Email:
   dinhquanghoang.pgdnganson@backan.edu.vn
 • Đỗ Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư lưu trữ
  • Điện thoại:
   02093 874 113
  • Email:
   dothiloan.pgdnganson@backan.edu.vn
 • Nông Đức Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   02093 874 915
  • Email:
   nongducviet.pgdnganson@backan.edu.vn
 • Tô Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   02093 874 915
  • Email:
   tothihai.pgdnganson@backan.edu.vn
 • Nông Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên phụ trách thống kê kế hoạch
  • Điện thoại:
   02093 874 113
  • Email:
   nongthilien.pgdnganson@backan.edu.vn
 • Trương Hoàng Khánh Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ phụ trách PBGDPL, TĐKT, Tuyển sinh
  • Điện thoại:
   02093 874 245
  • Email:
   khanhly.pgdnganson@backan.edu.vn
 • Trần Văn Tuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ chuyên môn
  • Điện thoại:
   02093 874 113
  • Email:
   tranvantuan.pgdnganson@backan.edu.vn
 • Doanh Hồng Na
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên phụ trách bậc Tiểu học và tổ chức cán bộ
  • Điện thoại:
   02093 874 113
  • Email:
   doanhhongna.pgdnganson@backan.edu.vn
 • Hoàng Thị Chuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên phụ trách bậc Tiểu học
  • Điện thoại:
   02093 874 113
  • Email:
   hoangthichuyen.pgdnganson@backan.edu.vn
 • Triệu Xuân Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02093 874 113
  • Email:
   trieuxuannguyen.pgdnganson@backan.edu.vn